Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

 

 

 

 

Hér með eru auglýst drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir bifreiðaverkstæði á Sólbakka 3 í Borgarnesi.  Rekstraraðili er  Hvannnes ehf,   kt 470600-2760. Forsvarsmaður fyrirtækis er Hans Gunnar Emilsson. 

Heilbrigðisnefnd Vesturlands gefur út starfsleyfi fyrir starfsemina. Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarnir nr. 7/1998.

Umsókn um nýtt starfsleyfi barst þann 8. mars 2022. Í umsókn er sótt um " bifreiðaverkstæði, þjónusta og sala varahluta".  Hvannnes ehf hefur verið með rekstur bifreiðaverkstæðis á þessum stað í fjölda ára. Leyfi var gefið út  6. apríl 2010 sem rennur út þann 6. apríl 2022. 

Starfsleyfisskilyrði fyrir starfsemina ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Starfsleyfið mun byggja meðal annars á  Almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir mengandi starfsemi, sem sjá má á vef Umhverfisstofnunar. Sjá hér: Starfsleyfisskilyrði fyrir bifreiðaverkstæði og skyldan rekstur.pdf (ust.is).

Athugasemdir skulu berast á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  fyrir 6. apríl 2022.

Heilbrigðisnefnd getur krafist þess að aðilar í atvinnurekstri sem getur valdið mengun í fráveitu komi fyrir viðunandi hreinsibúnaði á eigið fráveituvatn. Þetta getur átt við almenningsskólpveitur en þó einkum fráveituvatn sem er mengað af olíu eða eiturefnum eða mjög próteinríkt eða fituríkt fráveituvatn frá verksmiðjum eða hvers konar öðrum atvinnurekstri.

Númerslausar bifreiðar og lóðahreinsun.   

Á fundi Heilbrigðisnefndar Vesturlands þann 7.mars 2022  var kynnt nýtt fyrirkomulag vegna álímingu á númerslausar bifreiðar og vegna lóðahreinsana. Fyrirkomulagið er í samræmi við ákvæði í  reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002 og  í reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003. 

Í reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti m.s.br. kemur fram í 18. gr, 1. mgr.: ,,Eigandi eða umráðamaður húss eða mannvirkis skal halda eigninni hreinni og snyrtilegri ásamt tilheyrandi lóð og girðingum, þannig að ekki valdi öðrum ónæði“. Í 20. gr. 1. mgr. kemur jafnframt fram: ,,Bannað er að skilja eftir, flytja, dreifa eða geyma hluti, búnað eða tæki á þann hátt að valdið geti skaða, mengun eða lýti á umhverfinu. Þetta gildir jafnt um smærri sem stærri hluti“ og í 21. gr. segir ,,Heilbrigðisnefnd er heimilt að láta fjarlægja lausamuni, númerslausar bifreiðar, bílflök og sambærilega hluti á almannafæri að undangenginni viðvörun, svo sem með álímingarmiða með aðvörunarorðum“. 

Heimild fyrir ákvörðun um lóðahreinsun og/eða að láta fjarlægja númerslausar bifreiðar eða bílflök

17. gr. reglugerðar nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, með síðari breytingum:

,,Umráðamönnum lóða er skylt að halda þeim hreinum og snyrtilegum.
Heilbrigðisnefnd hefur eftirlit með almennum þrifnaði og hreinlæti utanhúss og hlutast til um að fram fari eftir þörfum almenn hreinsun lóða og lendna í þrifnaðarskyni.
Nefndin getur krafist lagfæringa og viðgerða á lóðum, girðingum og mannvirkjum, ef nauðsynlegt þykir til þrifnaðar eða ef ástand þeirra er til lýta fyrir umhverfið.
Nefndinni er heimilt að fyrirskipa hreinsun lóða og lendna og ef sérstök ástæða er til niðurrif húsa og girðinga í niðurníðslu.
Heilbrigðisnefnd er heimilt að láta fjarlægja númerslausar bifreiðar og bílflök og sambærilega hluti að undangenginni viðvörun, t.d. með álímingarmiða með aðvörunarorðum.
Heilbrigðisnefnd getur látið hreinsa einkalóðir á kostnað eigenda telji nefndin þess þörf vegna mengunar og óhollustu
“.

Hér má sjá útgefnar  leiðbeiningar um feril máls er varðar álímingar á númerslausar bifreiðar og tilkynningu um málsmeðferð. (  Ferill álíminga bílar og lóðir  með mynd af miðum) 

 

 

 

Miðvikudagur, 02 mars 2022 09:48

3. mars : Alþjóðlegur dagur heyrnar

Alþjóðlegur dagur heyrnar er 3. mars ár hvert og vill Heilbrigðiseftirlit Vesturlands að því tilefni  hvetja alla til að kynna sér fræðsluefni á vefsvæði Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands.

Á vefsvæðinu  segir meðal annars: 

" 3. mars ár hvert er alþjóðlegur DAGUR HEYRNAR. 
Í ár er áherslan á ungt fólk og fyrirbyggjandi aðgerðir til varnar heyrnarskerðingu.Sífellt fleiri verða fyrir heyrnarskerðingu vegna of mikils hávaða og þegar heyrn hefur tapast er ekki hægt að lækna það. Að hlusta á hávær hljóð skemmir taugar í eyrum og getur leitt til heyrnartaps eða stöðugs suðs í eyrum (tinnitus). Ekki eru allir sem vita að til eru ýmis úrræði og leiðir til að minnka líkur á heyrnartapi vegna hávaða, eins og t.d. að nota hlustunartappa á tónleikum, gæta að hljóðstyrk í heyrnartólum og hversu lengi er verið að hlusta. Hvetjum til öruggra hlustunarvenja og fræðum um heyrnarvarnir. " 

Sjá nánar á :  Heyrnar og talmeinastöð íslands (hti.is)

Page 2 of 13